نویسنده = سیاوش قلی پور
تعداد مقالات: 1
1. مردم شناسی سُوگ (پِرس) در ایل کاکاوند

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-147

سیاوش قلی پور