دوره و شماره: دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-192 
1. انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی

صفحه 13-28

نجمه احمدآبادی آرانی؛ محسن فرمهینی فراهانی


4. خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر