دوره و شماره: دوره 13، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 1-194