دوره و شماره: دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-194 
7. نظام سنتی آبیاری در اهرم

صفحه 164-182

مصطفی ندیم؛ حیدر امیری