دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه مردم‌نگارانه نقش اقامتگاه بوم‌گردی در پویایی‌های خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

سعیده سعیدی


قوم‌باستان‌شناسی ایل‌راه‌های مناطق ییلاقی پیرامون کوه ساوالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

پاشا پاشازاده؛ رضا رضالو؛ حسین علیزاده


مطالعه مردم‌شناختی تجربه زیسته کودکان در فاجعه (مطالعه موردی زلزله شهرستان سرپل‌ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

مینو سلیمی


تبیین مؤلفه‌های مؤثر در تجربه خرید خانوادگی و معماری مجتمع‌های تجاری دوستدار خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

پریا البرزی؛ حسین سلطان زاده؛ سید بهشید حسینی


باورها و آیین‌های اجتماعی وابسته به قنات در شهرستان سراوان، بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

حمیده چلوارفروش؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


مطالعۀ جایگاه سگ در هنر صخره­ای زاگرس میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

زینب خسروی؛ سعید رحیمی