موضوعات = مردم شناسی
امانت‌گذاری متوفی: سنت تدفین در میان کوچندگان بختیاری

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 31-46

عادل آل حسن؛ بهناز ایل‌بیگی‌پور