کلیدواژه‌ها = کوچندگی
نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

دوره 15، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری