نویسنده = ���������� �������������� ��������
تحلیل مردم‌شناسی جنگ‌های‌ شاهنامه (مقاله پژوهشی)

دوره 16، شماره 29، اسفند 1398، صفحه 137-164

الهام سعادت؛ محسن محمدی فشارکی