نویسنده = ���������� ���������� ����������
آسیب شناسی وضعیت زنان بختیاری در خاطرات بی بی مریم بختیاری

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 337-356

محمود مهمان نواز