نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل جایگاه و نقش صلیب در آیین بوکه باران

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 41-59

فرانک جهانگرد