نویسنده = ���������������� ��������
حق ارث در بین زنان عشایر (مورد مطالعه: طایفه سِیَل در شهرستان دلفان، استان لرستان)

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 13-40

محبوبه بابایی؛ جلال الدین رفیع فر؛ حسین میرزایی