نویسنده = ���������������� �������������� ��������������
فرایندیابی و آسیب‌شناسی وضع موجود طرح‌های اسکان هدایتی عشایر کوچنده

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 251-276

سیدمحمد میرتقیان رودسری؛ سعید صالحی