نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیلی بر سوادآموزی در ایل قشقایی پیش از آموزش عشایری

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 277-304

منصور نصیری طیبی؛ میلاد یزدان پناه