نویسنده = ������������ ����������
زن در آینه ضرب المثل های ایرانی

دوره 10، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 29-52

بهادر باقری؛ فاطمه باقری