نویسنده = ������ ���������� ��������
داود آباد روستایی در پهنه ورامین

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 83-112

جواد صفی نژاد