نویسنده = ������������ ��������������
مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام

دوره 15، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 157-183

منصور منصوری مقدم؛ یارمحمد قاسمی