نویسنده = ������������������������ ������������
تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 51-74

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله