نویسنده = ���������������� �������������� ����������������������