نویسنده = حسین سلطان زاده
تبیین مؤلفه‌های مؤثر در تجربه خرید خانوادگی و معماری مجتمع‌های تجاری دوستدار خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

پریا البرزی؛ حسین سلطان زاده؛ سید بهشید حسینی