نویسنده = �������������� ������������������ ����������