نویسنده = �������������� ����������
ناسازه‌های سیاستی فرهنگی در بازنمایی جایگاه طب سنتی ایرانی در نظام سلامت

دوره 18، شماره 33، اسفند 1400

هما حاجی علی محمدی؛ سید حسین سراج زاده؛ فاطمه جواهری