نویسنده = ������������ ���������� ����������
مردم‌شناسی طریقت قادریه در منطقه هورامان استان کردستان

دوره 17، شماره 31، مهر 1399

عزیز مصطفایی؛ منصور منصوری مقدم


مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام

دوره 15، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 157-183

منصور منصوری مقدم؛ یارمحمد قاسمی