نویسنده = �������� �������������� �������� ��������
فرایند تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم‌شناسی

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 65-92

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیقت؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم