نویسنده = ������������ ������ ����������
تبیین مؤلفه‌های مؤثر در تجربه خرید خانوادگی و معماری مجتمع‌های تجاری دوستدار خانواده

دوره 20، شماره 36، شهریور 1402، صفحه 13-41

پریا البرزی؛ حسین سلطان زاده؛ سید بهشید حسینی