نویسنده = ���������������� �������� (��������)
مطالبات زنان در نکاح نامه‌های دوره قاجار

دوره 18، شماره 33، اسفند 1400

زهره عطایی آشتیانی؛ زینب (سارا) اسکندری