نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
مدیریت منابع آب و چرای مفید در استقرارگزینی قشلاقی طایفه ده میشی منطقه چکاب بافت کرمان

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 213-230

ساسان علیرضایی؛ رحمت عباس نژاد سرستی