نویسنده = �������� �������������������� ��������������