نویسنده = �������������������� ������������
مطالعه تطبیقی نقشمایه‌های حوزه هلیل‌رود و حماسه گیلگمش

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 151-196

ارغوان عبدالملکی؛ جلال الدین رفیع فر