نویسنده = ���������� ������ ��������
از امر ایلی تا امر قومی در ایران

دوره 13، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 38-61

سید قاسم حسنی