نویسنده = �������������� ������������ �������� ��������
آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 19، اسفند 1392، صفحه 160-188

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ محمد مهدی فیاضی کیا