نویسنده = ������������ ��������
نظام سنتی آبیاری در اهرم

دوره 13، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 164-182

مصطفی ندیم؛ حیدر امیری