نویسنده = ����������������� ������������ �����������������
تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان

دوره 13، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 149-163

امید‌علی نجف‌زاده قبادی