نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری در ایران جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 11-43]
 • آبیاری سنتی نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 141-168]
 • آبگوشت آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 45-77]
 • آشیق تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 31-60]

ا

 • ایران تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 31-60]
 • ایلام نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 141-168]
 • ایوان غرب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 141-168]

ب

 • بازسازی تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 113-140]
 • باستان‌شناسی بافتی تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 113-140]
 • بافت تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 113-140]
 • بُرخوار اصفهان قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 79-112]

ت

 • تبیین تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 113-140]
 • تحلیل ‏گفتگو جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 113-137]
 • تعزیه‌ی اصطلاح محور پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 87-112]
 • تعزیه‌ی معنامحور پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 87-112]
 • توزین قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 79-112]

چ

 • چایخانه جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 113-137]

ح

 • حماسه‌خوانی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 11-30]
 • حماسه‌نوازی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 11-30]

خ

 • خانواده‏های روستایی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 169-207]
 • خوراک‌نامه‌ها آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 45-77]

د

 • داده­های باستان­شناسی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 31-60]
 • دیزی آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 45-77]

ر

 • روابط خویشاوندی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 169-207]
 • روش تاریخ زندگی تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 169-207]
 • روش کار قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 79-112]

س

 • ساختار قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 79-112]
 • ساز (قوپوز) بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 11-30]
 • سنت‌های تقسیم آب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 141-168]

ش

 • شبیه خوانی پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 87-112]
 • شوخی جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 113-137]

ط

 • طاقاب نظام آبیاری سنتی در استان ایلام (مطالعه موردی: شهرستان ایوان غرب) [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 141-168]

ع

 • عاشیق بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 11-30]

ف

 • فراباز نمایش پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 87-112]
 • فرهنگ جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 113-137]
 • فرهنگ آشپزی آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 45-77]
 • فست‌فودشدن آبگوشت در آوند فرهنگ ایرانی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 45-77]

ق

 • قاپ­بازی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 31-60]
 • قَپان قپان ترازوی بی کفه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 79-112]
 • قدرت جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 113-137]

گ

 • گروه‌های هم‌آب جنبه‌های اجتماعی نظام آبیاری در ایران [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 11-43]

م

 • مدرنیزاسیون تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده‏های روستای «حصار خروان» در نیم قرن اخیر [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 169-207]
 • مطالعات مردم­شناسی تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 31-60]
 • منشأ پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 87-112]
 • موسیقی بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1394، صفحه 11-30]

ن

ی

 • یافته تأملی در مفهوم بافت در سپهر پژوهش‏های باستان‏شناختی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 113-140]