دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-196 
1. به راه بادیه دانند قدر آب زلال

صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر