دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-196