دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-214