دوره و شماره: دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-228