دوره و شماره: دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1399