نمایه نویسندگان

ا

 • اویسی فردویی، قاسم آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 17-47]

ح

 • حقیقی، رضا انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 135-156]

ر

 • رایگانی، ابراهیم بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 49-71]
 • رفیع فر، جلال الدین به راه بادیه دانند قدر آب زلال [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 13-16]

ط

 • طرهانی، حسین تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 73-100]

ف

 • فدائی، ایمان تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 73-100]

ق

 • قاسمی، یارمحمد مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 157-183]

م

 • مجیدی خامنه، فریده مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 101-134]
 • مظاهری، خداکرم انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 135-156]
 • منصوری مقدم، منصور مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 157-183]
 • مهدوی، محمد صادق مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 101-134]