نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، بهروز بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 13-55]

ا

 • ازکیا، مصطفی جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 56-71]
 • اسفاری، میترا پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • الیاسی، فاضل تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • امیری، حیدر نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]

چ

 • چقلوند، محمد موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 72-97]

ح

 • حسنی، سید قاسم از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]

د

 • دریاب، سمن دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]

ر

ز

 • زرقی، محمد بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 130-159]

ع

 • عابدینی، سمانه بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • عنبری، موسی بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 160-193]

غ

 • غلامی گوزالبلاغ، احمد تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]

ک

 • کریم پور، نسرین بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 194-218]
 • کوشکی، رضا موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 72-97]

ن

ی

 • یوسف‌وند، سامان بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 160-193]