تعداد مقالات: 108
101. تحلیل مردم‌شناسی جنگ‌های‌ شاهنامه (مقاله پژوهشی)

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-164

الهام سعادت؛ محسن محمدی فشارکی


102. رد پای آیین کهن فروردیگان در مراسم چهارشنبه ‌سوری

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-165

فرزانه گشتاسب


105. مردم شناسی فقر زنان سرپرست خانوار شهر اراک (مقاله پژوهشی)

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-221

زهرا فرضی زاده؛ سمیه حقی


106. نظام بهره ‌برداری مشاعی از قنات‌ها و چالش‌های آن در شهرستان سلطانیه

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-244

جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو


107. به یاد دکتر غلامعباس توسلی (1313-1399) سی سال زیر سقف یک دانشکده

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-225

جلال الدین رفیع فر


108. به یاد دکتر مسعود گلزاری / استادی پاک نهاد و خستگی ناپذیر

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-249

جلال الدین رفیع فر