تعداد مقالات: 89
76. سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-178

سپیده ثقفیان؛ ابوعلی ودادهیر


77. زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 158-183

عباس مهرپویا


78. بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-193

موسی عنبری؛ سامان یوسف‌وند


80. آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-195

مهران ملک؛ بهار مختاریان


81. نظام سنتی آبیاری در اهرم

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 164-182

مصطفی ندیم؛ حیدر امیری


82. آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 160-188

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ محمد مهدی فیاضی کیا


85. مطالعه‏ ی زمینه ‏ایی عملکرد جوانان شهر یزد: کنشگر در کشاکش ساخت و برساخت فضای اجتماع

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-219

زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی


87. «مردم‌شناسی» یا «انسان‌شناسی»: ترادف، انتخاب و تضاد

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-241

قباد رضائی


88. معرفی بیست و پنج جلد از دوفصلنامه ‏«نامه انسان شناسی»(1396-1381)

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-282

مرتضی ادیبی


89. مروری بر زندگینامه زنده ‌یاد دکتر عباس زریاب خوئی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-298

ایرج تنهاتن ناصری