تعداد مقالات: 108
26. نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری


27. رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری


28. تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-74

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله


32. دگردیسی عاطفه و امر جنسی

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 62-91

سمن دریاب


36. قپان ترازوی بی کفه

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-112


39. خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر


40. موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-97

محمد چقلوند؛ رضا کوشکی


43. پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-112

اصغر شیرمحمدی


46. ستایش های شادمانه الگوی موثر شادزیستی مردمی در ایران

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-129

موسی عنبری


49. مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 118-138

ژیلا مشیری


50. بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-114

اصغر شیرمحمدی