دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه مردم‌نگارانه نقش اقامتگاه بوم‌گردی در پویایی‌های خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

سعیده سعیدی


قوم‌باستان‌شناسی ایل‌راه‌های مناطق ییلاقی پیرامون کوه ساوالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

پاشا پاشازاده؛ رضا رضالو؛ حسین علیزاده


مطالعه مردم‌شناختی تجربه زیسته کودکان در فاجعه (مطالعه موردی زلزله شهرستان سرپل‌ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

مینو سلیمی