نویسنده = مرتضی ادیبی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی بیست و پنج جلد از دوفصلنامه ‏«نامه انسان شناسی»(1396-1381)

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-282

مرتضی ادیبی