نویسنده = یارمحمد قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-183

منصور منصوری مقدم؛ یارمحمد قاسمی