نویسنده = ابوعلی ودادهیر
تعداد مقالات: 1
1. سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-178

سپیده ثقفیان؛ ابوعلی ودادهیر