نویسنده = نسرین کریم پور
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-42

محرم رضایتی؛ نسرین کریم پور