نویسنده = مصطفی ندیم
تعداد مقالات: 2
1. نظام سنتی آبیاری در اهرم

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 164-182

مصطفی ندیم؛ حیدر امیری